Placení pracovních sešitů

Jak je to s placením pracovních sešitů? Inspirována tímto případem jsem se pokusila zjistit nějaké jednoznačné stanovisko. Níže je přiložena celá komunikace, kterou jsem absolvovala s různými odpovědnými osobami. Pro ty co se jim nechce studovat celý můj postup uvádím na začátku stručný souhrn zjištění.

Stručný souhrn

  • Školský zákon, §27, odstavec 3 říká, že pracovní sešity uvedené  ve Schvalovací doložce učebnic jsou žáků základních škol zapůjčeny zdarma.
  • Rodiče mohou souhlasit s tím, že příslušné sešity uhradí a pak si je ponechají. Nejsou ale povinni to udělat a pokud nesouhlasí, musí škola zajistit náhradní řešení tak, aby nebyl žák diskriminován. Pokud máte pocit, že způsob jaký škola zvolila je diskriminační, je nutné se obrátit na Českou školskou inspekci
  • Pokud škola pracovní sešit zapůjčuje, musí být vrácen, ale předpokládá se, že bude popsaný a tedy vlastně dále nepoužitelný.

 Podrobná komunikace

Ve školském zákonu § 27, odstavce 1 a 3 praví:

1) Ministerstvo uděluje a odnímá učebnicím a učebním textům pro základní a střední vzdělávání schvalovací doložku na základě posouzení, zda jsou v souladu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými vzdělávacími programy a právními předpisy. Učebnicím a učebním textům pro zdravotnické obory středních škol ministerstvo uděluje a odnímá schvalovací doložku v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Seznam učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka, zveřejňuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "Věstník") a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3) Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle odstavce 1. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.

Pracovní sešity jsou v doložce uváděny také, tedy podle zákona by měly být poskytovány bezplatně. Přesto mnoho škol žádá platbu za tyto sešity po rodičích. Takže jsem začala zjišťovat, jak se to má. První co jsem našla, byl tento dokument - Dotaz k učebnicím a odpověď MŠMT. Tedy ve zkratce: pracovní sešit s doložkou spadá pod § 27 odstavec 3 a má být poskytnut bezplatně. Chce-li škola sešit uhradit od rodičů, musí rodiče souhlasit a pokud nesouhlasí, nesmí příslušné dítě diskriminovat. Tady mi vyvstaly další otázky:
  • Jak poznám, je-li dítě diskriminováno? Konkrétně pak, je diskriminací požadavek, aby si dítě zadání úloh přepisovalo?
  • Pokud mi (mému dítěti) škola sešit zapůjčí bezplatně, může vyžadovat jeho navrácení v neporušeném (nepopsaném) stavu?
Začala jsem se tedy pídit po podrobnostech.

ČSI

Nejprve jsem poslala víceméně všeobecný dotaz na Českou školní inspekci.
Dotaz:
Dobrý den,

Chtěla bych se Vás zeptat, jak mám postupovat, pokud škola požaduje zaplacení pracovních sešitů, které jsou uvedeny ve schvalovací doložce. Podle§ 27 odstavce 3 školského zákona jsem pochopila, že by děti měly tyto sešity dostat zdarma.

Škola navrhuje jako možné řešení, že si žáci, kteří si pracovní sešit nezakoupí, budou zadání opisovat/překreslovat do svých sešitů. Je toto řešení v pořádku?

Předem děkuji za odpověď

A odpověď:
Vážená paní,

úvodem si dovoluji upozornit, že do zákonem stanovené působnosti České školní inspekce nenáleží hodnocení konkr. případů pouze na základě jejich popisu, bez inspekční činnosti přímo ve škole.

Podle § 27 odst. 3 školského zákona žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu MŠMT, kterým byla udělena schvalovací doložka. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Na pořízení učebnic a učebních textů škola používá finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené podle § 160 odst. 1 a 2 školského zákona, přičemž republikové normativy stanoví ministerstvo jako výši výdajů podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, středního vzdělávání a vyššího odborného vzdělávání na kalendářní rok a zveřejňuje je ve Věstníku.

Krajské normativy stanoví krajský úřad jako výši výdajů podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) připadajících na jednotku výkonu na kalendářní rok za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem a zveřejní je. Podle § 160 odst. 6 školského zákona finanční prostředky nad rozsah finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle odstavců 1 a 2 hradí právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, z dalších finančních zdrojů, zejména z vlastních příjmů, z prostředků zřizovatele, popřípadě jiných osob. Výše uvedené nevylučuje, aby si žáci opatřili vlastní učebnice a učební texty, které nebudou muset na konci školního roku vrátit, avšak rodič žáka ZŠ může odmítnout požadavek školy na úhradu učebnice nebo učebního textu se schvalovací doložkou, v těchto případech povinností školy je zabezpečit náhradní způsob vzdělávání. Toto se však netýká např. běžných sešitů a dalších školních potřeb, příp. pracovních sešitů, kterým nebyla MŠMT udělena schvalovací doložka.

V případě pochybností o postupu školy, kterou navštěvují Vaše děti, v úvaho přichází možnost podat místně příslušnému inspektorátu ČŠI stížnost - http://www.csicr.cz/cz/KONTAKTY/Krajske-inspektoraty.

S pozdravem
Mgr. Iva Lauermannová
vedoucí oddělení koordinace inspekční činnosti

Dobrá, ČSI mi nic konkrétního neřekne, pokud ji nechci přímo požádat o prošetření na konkrétním místě. Prostudovala jsem alespoň zmiňované paragrafy školského zákona, ale z těch nic nového nevyplynulo.  Další místo, kde jsem se zeptala, byl školský ombudsman.

Ombudsman MŠMT


Dotaz:
Dobrý den,

řešíme problém placení pracovních sešitů, které jsou uvedeny ve schvalovací doložce MŠMT. Podle školského zákona i podle vysvětlení poskytnutého v přiloženého dokumentu, by takovéto sešity měly být poskytovány bezplatně. Rodič tedy může uhrazení takovýchto sešitů odmítnou a škola musí přistoupit k jinému řešení. K tomu mám několik dotazů:

  • Lze za diskriminaci považovat, pokud si takový žák musí zadání příslušné úlohy přepisovat, případně překreslovat, do sešitu?
  • Bezplatně poskytnutý pracovní sešit musí žák škole vrátit. Musí ale být takový sešit nepoužitý, tak aby mohl být zapůjčen dalším žákům, jako se to dělá s učebnicemi? O něčem takovém jsem nenašla nikde žádnou zmínku.
Předem děkuji za odpověď


A odpověď:
Vážená paní,

problém pracovních sešitů je klasickou ukázkou rozporu teorie a praxe. Teoreticky (podle zákona) se jedná o povinnost školy poskytovat je žákům zdarma (kdy jde o zápůjčku - žák je vrací na konci školního roku). Prakticky narážíme na problém jejich opakovatelné použitelnosti (se kterou se počítá obecně u učebnic) - požadavek na nepoužitost vraceného pracovního sešitu by byl logicky nesmyslný, použitý zase nesplňuje dostatečně svou roli při dalším použití.

To, že jste o tom nikde nenašla ani zmínku, je tedy logické - nikde to (co s pracovními sešity) upraveno není. Řešení téhle kvadratury kruhu se všichni raději z dálky vyhýbají - zejména, když prostředky (ONIV) často (zejména od "balíčkových" opatření z r. 2012) neodpovídají reálné potřebě škol.

Školy improvizují (pod tlakem často na hraně zákona) a dohadují se s rodiči - háček je v tom, že pokud jeden rodič nesouhlasí, pak celá dohoda je snadno napadnutelná. Je vlastně s podivem, že někdo ještě nepodal žalobu.

To přepisování a překreslování je právě takovou formou onoho "jiného řešení" o kterém mluvíte - není to moc skvělé, je to ryzí z nouze cnost, ale také nejde o jasnou diskriminaci (alespoň do doby, než nějaký soud právoplatně rozhodne, že ano).

S pozdravem
Mgr. Eduard Zeman
školský ombudsman


Pěkná odpověď ve stylu aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Teoreticky mám pravdu, ale prakticky se to nikomu řešit nechce, přeji pěkný den. Pro úplnost jsem ještě zkusila poslat dotaz přímo na MŠMT.

MŠMT


Dotaz:
Dobrý den,

mám upřesňující dotaz k odpovědi uvedené v přiloženém dokumentu. Konkrétně mě zajímá, kdo a jak určí, zda je dítě, které si nezakoupilo pracvní sešit uvedený v doložce, diskriminováno. Dá se například považovat za diskriminaci, pokud si takové dítě musí zadání přepisovat/překreslovat do sešitu? Je jisté, že takové dítě je přinejmenším silně časově znevýhodněno proti spolužákům, kteří mohou ihned začít příslušnou úlohu řešit.

Dále bych měla dotaz, jak je to v případě, že škola pracovní sešit žákovi zapůjčí. Musí být sešit vrácen neporušený, tím myslím v takovém stavu aby mohl být zapůjčen dalším žákům, tak jako se to dělá u učebnic?

Předem děkuji za odpověď


A odpověď:
Vážená paní,

v případě, že zákonní zástupci nemají možnost pracovní sešit pro své dítě zakoupit, je škola povinna zajistit, aby nedošlo k diskriminaci žáka. Je na posouzení ředitele školy, co je a není diskriminací. V případě nesouhlasu s postupem ředitele školy Vám doporučujeme se obrátit na Českou školní inspekci, do jejíž kompetence tato oblast spadá.

K Vašemu dalšímu dotazu: škola pracovní sešity zapůjčuje žákům s tím, že se předpokládá jejich znehodnocení tím, že budou vyplněny. Žáci mají nicméně povinnost pracovní sešity škole vracet a je na rozhodnutí ředitele školy, jak bude se znehodnocenými sešity naloženo.

S pozdravem
Mgr. Eva Tučková


Tak tohle je nejjednoznačnější odpověď, kterou jsem na své dotazy dostala. Co mi v ní nesedí je formulace "nemají možnost zakoupit".  Od počátku můj dotaz nesměřuje k možnosti, ale k tomu jak jednat, pokud rodič nechce platit něco, co mu je státem slibováno zdarma. Jinak je to ale informace stručná a v celku jasná.

Souhrnné informace vyplývající z komunikace jsem už sepsala nahoře.

Posted in různé